Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Mi a Civil Információs Centrum feladata?

A Civil Információs Centrumok feladata információszolgáltatás és adminisztratív segítség nyújtás. Jogi, könyvelési tanácsokat, pályázati, forrásteremtési tanácsokat ad, valamint az internetkapcsolattal nem rendelkező szervezeteket segíti adatszolgáltatásuk megtételében. Továbbá segíti a civil szervezetek közötti hatékony kapcsolati háló kiépítését.

Mi a civil szervezet?

A civilszervezet olyan minden kormánytól független, magánjog alapján működő civilekből álló nonprofit szervezet, amely saját költségvetéssel rendelkezik, általában valamilyen egyéni és közösségi szükségletek kielégítése, szolgáltatások biztosítására, társadalmi, közösségi, karitatív célra hozzák létre.

A civil társaság, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt kivételével -, valamint az alapítványt ért a Civil szervezet alatt a civil törvény.  

Mi az egyesület?

A hatályos magyarországi szabályozás a Polgári Törvénykönyv szerint ( 1959. évi IV. törvény) szerint az egyesület olyan

 • önkéntesen létrehozott,
 • önkormányzattal rendelkező szervezet,
 • alapszabályában meghatározott célra alakul,
 • nyilvántartott tagsággal rendelkezik,
 • céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét,
 • jogi személy.

Alapításához minimum 10 fő szükséges.

Mi az alapítvány?

A mai magyar jog szerint magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, tartós közérdekű célra alapító okiratban alapítványt hozhat létre. Alapítvány elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatása céljából nem alapítható.
Az alapítvány javára a célja megvalósításához szükséges vagyont kell rendelni.
Az alapítvány jogi személy.

Mi a civil társaság?

 • egyszerű civil szervezeti forma
 • természetes személyek, - legalább két fő - hozhatják létre
 • nem gazdasági érdekű közös céljaik megvalósítására, közösségi célú tevékenységük összehangolására
 • vagyoni hozzájárulás nélkül is létrehozható
 • a polgári jogi társaságra vonatkozó szabályokat kell rá alkalmazni (azzal az eltéréssel, hogy az ügyvitelre kijelölt tag kivételével a tagságot bármely tag azonnali hatállyal felmondhatja)
 • a civil társaság nem jogi személy
 • a társaság létrehozása nem igényel bírósági, vagy hatósági bejegyzést, regisztrációt.

A civil társaságra a polgári jogi társaságra vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel, hogy a társaságot a társasági szerződésben ügyvitelre kijelölt tag kivételével bármely tag azonnali hatállyal indokolás nélkül felmondhatja, a tag halála, illetve felmondása esetén a társaság pedig csak akkor szűnik meg, ha ezáltal a tagok száma egy főre csökken.

A civil társasággal szembeni elvárás, hogy a társaság célja ne gazdasági cél legyen, és legyen egy ügyvivő tag. A jogi személyiség hiányából következően a tagok vagyoni felelőssége egyetemleges.

A társaság megszűnik:
a) ha célját megvalósította vagy a cél megvalósítása többé nem lehetséges; 
b) ha eltelt a határidő, amelyre alakult, kivéve, ha a tagok a társaságot tovább folytatják; 
c) valamely tagjának halálával, illetőleg jogutód nélküli megszűnésével, rendes felmondással, kivéve, ha a tagok a társaságot tovább folytatják; 
d) azonnali hatályú felmondással; 
e) a társaság közös elhatározással való megszüntetésével; 
f) ha a tagok száma egyre csökken.

Mi a közfeladat?

Jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is.

Mi a közhasznúság?

Minden olyan tevékenység, amely közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja. Közvetett az szolgálja, ha a közfeladat ellátását segíti.

Közfeladat, amit törvény, helyi rendelet közfeladatként határoz meg. Az alapító okiratnak jogszabályi hivatkozást kell tartalmaznia erre vonatkozóan.

A közhasznú jogállás megszerzésének feltételei:
Két egymás követő üzleti évben meg kell felelni a civil törvény 32. §-ban meghatározottaknak. amelyek a következők:

 • Magyarországon nyilvántartásba vett szervezet
 • létesítő okiratában megjelölt közfeladat teljesítésére irányuló, közhasznú tevékenységet végez
 • hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez
 • megfelelő erőforrásokkal rendelkezik
  Ez azt jelenti, hogy az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
  • az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
  • a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy
  • a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét (25 %-át).
 • megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható.
  Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki a szervezetnél, ha az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
  • a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő százalékát, vagy
  • a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy
  • közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.
 • civil szervezet (ide nem értve a civil társaságot), vagy olyan egyéb szervezet, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás megszerzését törvény lehetővé teszi .

Mit jelent a közhasznú tevékenység?

Minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

Mi a közszolgáltatási szerződés?

Valamely közfeladat - vagy annak egy része - ellátására a szerv nevében történő ellátására kötött írásbeli szerződés. Nem minősül közszolgáltatási szerződésnek azon közszolgáltatással kapcsolatban kötött szerződés, amelynek nyújtása jogszabályban meghatározott feltételeken alapuló engedélyhez van kötve.

Mi a Civil információs Portál?

A civil szervezetekre vonatkozó, azokkal összefüggő, vagy civil szervezetek számára érdekes minden információt tartalmaz, legyen az pályázati kérdés, nyilvántartás vagy a legfrissebb hírek. A portál célja az, hogy bárki, aki civil szervezetekkel kapcsolatban tájékozódik, vagy maga is civil szervezet képviselője, megtalálja a számára lényeges információkat.

A CIP-en lehet név, adószám és statisztikai számjel szerint is keresni.
Elérhető: http://www.civil.info.hu oldalon.

Mi a Nemzeti Együttműködési Alap?

A Nemzeti Együttműködési Alap az Államháztartásról szóló törvény (2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról) szerinti a civil önszerveződések működését, a nemzeti összetartozást, határon átívelő civil partnerséget, valamint a közjó kiteljesedését, illetve a civil szervezetek szakmai tevékenységét támogató, központi költségvetési előirányzat. Az Alap feletti rendelkezési jogot - ágazati stratégiai döntéseivel összhangban - a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter gyakorolja, és felel annak felhasználásáért.

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatáspolitikai céljainak megvalósulása az öt szakmai kollégiumon keresztül történik. Melyek a következők:

 • Nemzeti Összetartozás Kollégiuma
 • Új Nemzedék Kollégiuma
 • Mobilitás és Alkalmazkodás Kollégiuma
 • Társadalmi Felzárkózás Kollégiuma
 • közösségi környezet kollégiuma

 infoblokk kedv final RGB ESZA k1

 elhetobb varosresz szd

gyik1

kozerdeku adatok1

sz2020logo2

 


ME logo színes


CIP logo


bg logo

egyenlo banasmod

 

Hírek archívuma